Standard side

Referrat årsmåte 31.03.2018

REFERAT FRA ÅRSMØTE I GRIMÅS HYTTEFORENING 31.03.2018

Påskequiz ble arrangert ved parkeringsområdet kl. 16.00 med god deltakelse fra hyttelaga.

Takk til Dag-Willy og Kristin med hjelpere som trofast står på for å lage påskemoro !

Det var gløggservering og bål.

Tilstede fra styret var:

Anne Karin Andersen, Ronny Belaska, Fred Olav Svartdal, Øystein Dale, Bente Nilsen og Atle

Rui som også stilte for valgkomiteen.

Dessuten deltok grunneier Vemund Reinstaul.

Anne Karin åpnet med å ønske velkommen til de om lag 26 personene som hadde møtt opp

til årsmøtet. Ingen merknader til innkallinga til årsmøtet.

Det ble understreket at det bare er medlemmer som kan stemme.

Valg av dirigent og referent

Anne Karin ble valgt til møteleder og Bente til referent.

Dagsorden

1. Årsberetning

2. Årsregnskap

3. Valg

4. Informasjon

1. Årsberetninga

Bente leste opp årsberetninga. Ingen merknader til årsberetninga. Denne ble vedtatt.

Sti- og løypelaget

Dette ble enstemmig vedtatt:

1. Grimås løypelag etableres som eget lag med egne vedtekter, eget styre og

organisasjonsnummer

2. Løpelaget disponerer/har økonomisk ansvar for løypekontoen

3. Det rapporteres for aktivitet og økonomi på hytteforeningens årsmøter

4. Hytteforeningens vedtekter endres i tråd med dette.

 

2

Det kom spørsmål om bruk av midler for å få til en løypetrase fra parkeringsplassen ned til

Grunningsdalen. Det ble svart at det muligens er den beste løsningen å finne en brukbar

trasee på andre siden av hengebrua og ned til krysset. Det er allerede under utprøving.

2. Økonomi

Frode Pedersen var fungerende kasserer for Harald Oredalen som trakk seg som kasserer.

Atle Rui har i 2018 fungert som kasserer fram til årsmøtet 2018. Han orienterte om

regnskapet. Saldo for hytteforeningens kto pr. 20.02.2018 er 39 088 kr.

Saldo for løypekonto pr 20.02.2018 er 75.578 kr. Grunnen til dette er at det pga

snøforholdene ble kjørt lite løyper over fjellet forrige vinter.

Tusen takk til alle eksterne bidragsytre og sponsorer som gjør det mulig for oss å kjøre opp

løyper i Grimåsområdet til glede både for hyttefolk og fastboende.

3. Valg

Atle orienterte. Det er vanskelig å få nye inn i styret, samt andre oppgaver og dugnader m.v.

Valgkomiteen går derfor inn som styremedlemmer.

Følgende styre ble valgt, alle for 1 år:

 Leder: Anne Karin Andersen

 Kasserer: Atle Rui

 Sekretær: Bente Nilsen

 Styremedlem: Fred Olav Svartdal

 Styremedlem: Ronny Belaska

 Styremedlem: Julianne Dyrland

Valgkomité:

 Helge Siljan - leder

 Frode Pedersen

Ansvarlig for nettsiden www.grimashytteforening.com mangler.

Styret varslet at dersom den lave interessen for å engasjere seg for fellesskapet fortsetter, vil

styret til neste årsmøte fremme forslag om å legge ned hytteforeningen.

Øystein og Frode ble takket av for innsatsen i styret over mange år.

4. Informasjon

Gapahuken

Fred Olav informerte om planene om en gapahuk på parkeringsplassområdet. Grunneier har

gitt tømmer til den og tømmeret må skjæres i vår. Foruten de som var tilstede på

 

3

gapahukmøtet i januar, er det 5 personer som har meldt interesse for å bli med å sette den

opp. Fred Olav har også vært i kontakt med Seljord Folkehøyskole som bruker området en

del og har fått positiv tilbakemelding om at de kan bidra til høsten. Det vil bli vurdert ut ifra

interesse for dugnad om gapahuken blir satt opp. Det kan bli aktuelt å vurdere en

engangssum fra hytteeierne, eventuelt at hytteforeningen bidrar med inntil ca. 25 000 kr.

Det kom ingen innsigelser til dette.

Veglaget og Jordskiftesaken

 Øystein Dale refererte fra årsmøtet i Veglaget. Hytteeierne og vegavgifta var ikke noe

tema på møtet. Veglaget hadde fått tilskudd fra Naturskadefondet etter vårflommen,

for å reparere vegen. Veglaget går i overskudd.

 Torbjørn Steinhaug informerte om at han hadde fått tilbakemelding fra

Jordskifteretten om saken han og en annen hytteeier hadde sendt inn ang.

fordelingsnøkkelen av vegavgifta mellom fastboende og hytteeierne. Det var kommet

inn mange og til dels sprikende kommentarer til saken. De har Torbjørn mottatt fra

Jordskifteretten for eventuelt å kunne kommentere.

Renovasjon

Det er ny pris på renovasjonen. Den er nå på 2 230 kr. i året. Hytteeierne betaler nå det

samme som fastboende. Konteineren er kun ment til husholdningsavfall, men det er

fremdeles mye annet (bygningsavfall, gamle møbler m.v.) som blir kastet i den. Styret

vurderer på neste møte innspill til kommunen, men den enkelt hytteeier bør også selv

henvende seg til kommunen dersom de mener det er behov for det.

Informasjon fra grunneier

Vebjørn Reinstaul informerte om at Ivan Mogen jobbet videre med saken om en sommervei

til ca. 25 hytter.

 

Bente Nilsen, sekretær

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 14:27

Hei.Minner om dugnad 3.09.16 med oppmøte på parkeringen kl 10.00
Løpende hendelser på Grimås kan også ses på Facebook siden til Grimås hytteforening. Styret

...
17.03 | 12:50

Hei
Vi er nye eiere av Grunningdalsveien 688.
Finnes det oblater for vegavgiften?. Selvfølgelig ønsker vi å være medlemmer av hytteforeningen.

...
17.03 | 09:52

Det vet ikke jeg noe om, men ikke på dette tusentallet tror jeg. Vi kan ta det opp på årsmøtet påskeaften. Det er sikkert noen som vet

...
28.02 | 01:05

Hei, når ble brua over juvet oppgradert?

...
Du liker denne siden