Årsmøte påska 2013

ÅRSBERETNING 2012, GRIMÅS HYTTEFORENING

Grimås Hytteforening kan se tilbake på følgende aktiviteter i 2012 :

  • Årsmøte 7 april (påskeaften)
  • Styremøte 28 april
  • Styremøte 7 september
  • Dugnad 8 september

Styret har i 2012 engasjert seg spesielt i to saker :

1. Økningen i veiavgiften

Veiavgiften ble i 2012 mer enn fordoblet fra kr 1800,- og opp til kr 3900,- pr feste. Det var ikke først og fremst prisen man reagerte på, men heller den voldsomme prisøkningen. Det ble fra veglagets side hevdet at den nye avgiften ikke var urimelig sett i forhold til kostnadene ved å vedlikeholde vegen og i forhold til andre hyttefelt det var naturlig å sammenligne seg med. Hyttestyret har undersøkt hva andre betaler og prisene er svært sprikende. Dette gir derfor ikke grunnlag til en entydig konklusjon om prisen er riktig eller ikke. En anmodning fra hyttestyret om å revurdere prisøkningen ble heller ikke tatt til følge. Hyttestyret har derfor tatt prisøkningen til etterretning men vil jobbe fremover for å holde prisen på et rimeligst mulig nivå.

2. Arbeidet med å få inn en representant fra hyttestyret i veglaget for Grunningsdalsvegen.

Veglaget var i utgangspunktet motvillige til å la en representant fra hyttestyret få være til stede på veglagets møter. De gikk likevel med på dette under forutsetning av at hyttestyret representerte flest mulig av de som sogner til Grunningsdalsvegen. Hyttestyret laget derfor et utkast til vedtekter for hytteforeningen og sendte ut invitasjon til medlemskap i hytteforeningen til alle som sogner til vegen. Dette resulterte ikke bare i at hyttestyret nå har fått en representant i veglaget (Øystein Dale), men også i en formidabel økning i hyttestyrets medlemsmasse. Medlemstallet økte i 2012 fra xx og opp til xx medlemmer. De nye vedtektene har foreløpig status som utkast men skal godkjennes på årsmøtet 2013 og er derfor vedlagt denne årsberetningen.

Andre viktige saker det er blitt sett på er mulighetene for å få lagt inn strøm på noen av hyttene, løypekjøring og merking av løyper.

  • Så langt kan det se ut som det ikke er videre attraktivt å legge inn strøm på grunn av høy pris.
  • På grunn av bedre økonomi i hytteforeningen har man i vinter kostet på seg en omgang med tråkkemaskin mellom Hollane og Grimås i forbindelse med vinterferien (2013).
  • Det er også lagt ned mye godt arbeid i vedlikehold av hytteforeningens nettsider.

Hyttestyret hadde dugnad den 8 september med godt frammøte og følgende arbeid ble gjort :

  • Bygging av bro over bekken ved Setra (bedre framkommelighet med scooter om vinteren)
  • Merking og rydding av stier/løyper.
  • Oppmontering av benk på utsiktspunkt på turstien til Hollane.

Styret vil også i 2013 fortsette arbeidet med å jobbe for medlemmenes interesser samt å øke medlemsmassen i foreningen.

Det gode arbeidet med oppdatering og vedlikehold av hytteforeningens nettsider vil fortsette også i 2013..

Fred Olav Svartdal, sekretær.

REGNSKAP GRIMÅS HYTTEFORENING 2012

Saldo pr 1/1-2012                                                                                  +  5 144,00

UTGIFTER

INNTEKTER

Hjemmeside                                     1 309,00

Innbet. medlemskont                      9 000,00

Påskeskirenn                                      665,00

Rente                                                6,00

Frimerker/kontorrekv.                         950,00

 

Frimerker/kontorrekv                        1 498,00

 

Gebyrer                                              14,00

 

SUM                                              4 436,00

SUM                                           9 006,00

 

 

OVERSKUDD   2012                         4 570,00

 

Saldo pr 1/1-2013                                                                                   +  9 714,00

REGNSKAP LØYPEKONTO 2012

Saldo pr 1/1-2012                                                                                   +  9 252,00

UTGIFTER

INNTEKTER

Løypekjøring                                  9 739,00

Innbet.fra medlemmer                    1 200,00

Gebyrer                                              7,00

Tilskudd fra Seljord kommune          5 000,00

 

Renter                                               8,00

SUM                                            9 746,00

SUM                                            6 208,00

 

 

UNDERSKUDD   2012                     3 538,00    

 

Saldo pr 1/1-2013                                                                                  +  5 714,00

Frode Pedersen
Kasserer

REFERAT ÅRSMØTE 2013

Sted : Parkeringsplassen ved Grimås hyttefelt.
Tid : Lørdag 30 mars klokken 17.00
Tilstede : Et godt utvalg av hytteeiere i det flotte påskeværet – ca 30.

Før møtet ble det kl. 16.30 arrangert påske-guiz for store og små i lende ved parkeringsplassen. Det var lagt opp til 10 poster. Det var god deltakelse og stort engasjement og alle deltagende hyttelag ble belønnet med påske-egg. Takk til arrangementskomiteen.

Anne Karin Andersen ønsket velkommen og ledet møtet. Hun opplyste at sakspapirer var sendt medlemmene på mail og dessuten var lagt ut på hytteforeningens hjemmeside http://www.grimashytteforening.com/ 

Dersom det er noen som ønsker å få tilsendt referat etc på papir fra hytteforeningen pr.post, så gi beskjed til sekretær Fred Olav Svartdal,. Tfl 90871603 

Det var ingen som hadde noen innvendinger til innkalling eller dagsorden. 

Sak 1 : Årsberetning.
Fred Olav Svartdal (sekretær) leste opp årsberetningen i sin helhet.
Årsberetningen ble godkjent av årsmøtet.

Sak 2 : Regnskap.
Frode Pedersen (kasserer) gikk gjennom regnskapet for 2012.
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

Sak 3: Vedtekter for hytteforeningen.
Vedtektene ble vedtatt av årsmøtet.

Sak 4 Valg.
Flg. var på valg:
Frode Pedersen, Øystein Dale og Dag-Willy Mæland.
Alle hadde sagt seg villig til gjenvalg og ble valgt.

Styret har da slik sammensetning i 2013:
Leder : Anne Karin Andersen
Kasserer : Frode Pedersen
Sekretær : Fred Olav Svartdal
Styremedlem: Anne Britt P. Lie
Styremedlem: Øystein Dale, løypekjøring og hytteforeningens hjemmeside.
Styremedlem: Dag-Willy Mæland, løypekoordinator og ansvarlig påskerenn/-rebus.                 (medhjelpere Kristin Leikvoll og Øystein Dale)

Hytteforeningnens representant til Veglaget: Øystein Dale ble valgt.

Valgkomite: Julianne Dyrland og Ronny Belaska ble valgt.

Innmeldte saker : 
Løypekjøring, traseer – planer og møteinnkalling til Veglagets møte 10. april
Øystein orienterte om representasjonen i veglaget, hvilke saker han har meldt som aktuelle for medlemmene å ta opp – fordelingsnøkkel, autovern og vegvedlikehold på anbud - om oppkjøring av løyper og innbetaling til løypekontoen der bare 4 stk har betalt.

Det var flere som mente at giroen for innbetaling av kontingent også burde gi mulighet for å betale inn til løypekonto. Dette blir ordnet ved kommende utsendelse.

Scooterløyver
Grunneier ønsker å få en tilbakemelding fra hytteeierene om deres mening angående tildeling av scooterløyver for hytteeiere på Grimås.

De frammøtte hadde ulike meninger på om det var greit med scootertrafikk i hyttefeltet og oppe i fjellet på Grimås. Det var bred enighet om at reglene for tildeling skulle håndheves og at brudd på reglene måtte få konsekvenser. Selv om det syntes å være flertall for en restriktiv holdning, er det vanskelig å trekke en entydig konklusjon ut fra diskusjonen på årsmøtet.

Det er derfor nødvendig å be om en skriftlig tilbakemelding på dette spørsmålet. Se under.

Flertallets avgjørelse vil bli meddelt grunneier. 

HVA MENER DU OM SCOOTERLØYVER ?

Gi tilbakemelding så raskt som mulig og innen utgangen av april.

Alternativ

Forklaring

A

Restriktiv haldning. Skutertrafikken bør omlag vere som idag. Ivan tek seg av vare og person trafikk ( Ivan er positiv til også å ta seg av persontransport og vurderer å anskaffe seg utstyr til dette formålet .) I tillegg til løypekjøring v/Øystein (som idag) og byggløyve i ein avgrensa periode for hytter under bygging..

B

Liberal haldning. Opne opp for at fleire av hytteeigarane skal kunne få skuterøyve i henhald til kommunens rettninglinjer for skutertrafikk.

Vi håper dere alle vil svare – enten på mail fsva@statoil.com eller sms : 90871603.
Vennligst ingen telefoner da dette er umulig å dokumentere i ettertid.

Fred Olav Svartdal, sekretær

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 14:27

Hei.Minner om dugnad 3.09.16 med oppmøte på parkeringen kl 10.00
Løpende hendelser på Grimås kan også ses på Facebook siden til Grimås hytteforening. Styret

...
17.03 | 12:50

Hei
Vi er nye eiere av Grunningdalsveien 688.
Finnes det oblater for vegavgiften?. Selvfølgelig ønsker vi å være medlemmer av hytteforeningen.

...
17.03 | 09:52

Det vet ikke jeg noe om, men ikke på dette tusentallet tror jeg. Vi kan ta det opp på årsmøtet påskeaften. Det er sikkert noen som vet

...
28.02 | 01:05

Hei, når ble brua over juvet oppgradert?

...
Du liker denne siden