Vedtekter

Vedtekter Grimås Hytteforening

http://www.grimashytteforening.com/ 

1. FORMÅL

Grimås Hytteforening har som formål å verne om medlemmenes rettigheter og deres felles interesser i samarbeid med grunneiere, kommunen og andre. Foreningen skal bidra til god skikk og orden, slik at hyttefeltene blir et trivelig område. Foreningen skal arbeide for tilrettelegging av gode stier og turløyper, så vel sommer som vinter.

Foreningen er upolitisk.

2. MEDLEMSKAP

Rett til medlemskap har alle hytte-, tomteeiere/-leiere som sokner til Grunningsdalsvegen. Innmelding skjer til styret. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet. Vedtekter sendes til nye hytte-/tomteeiere med invitasjon om å bli medlem. Styret kan beslutte medlem strøket dersom kontingenten ikke er innbetalt innen 1.5. i medlemsåret. Medlemsåret = kalenderåret.

Styret sender innen 31.12. hvert år medlemsliste til Grunningsdalsvegen Veglag.

3. STYRET

Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer som velges av årsmøtet.  
Minst 2 av styrets medlemmer skal være på valg hvert år. Gjenvalg er tillatt. 

På årsmøte velges også en valgkomite på 2 medlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret skal føre referater fra sine møter, beslutninger og forhandlinger.

Styret kan ikke ta opp lån for foreningen eller på annen måte forplikte medlemmene økonomisk utover kontingenten. Årsregnskapet avsluttes pr. 31.12.

4. ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens generalforsamling og avholdes påskeaften på parkeringsplassen på Grimås.  Årsmøtet berammes av styret og bekjentgjøres minst 2 uker på forhånd.

Årsmøtet skal behandle:

  • Årsberetning
  • Årsregnskap
  • Valg av styremedlemmer, 1 representant til Grunningsdalsvegen Veglag (møte- og uttalerett), valgkomite, samt  valg av andre representanter der hvor styret mener foreningen bør være representert
  • Øvrige innmeldte saker fra medlemmene eller saker styret ønsker å ta opp

Saker til behandling avgjøres med alminnelig flertall. Kfr. Pkt. 5 angående forandringer av vedtekter og/eller oppløsning.

Samtlige medlemmer som har betalt kontingent er stemmeberettiget:  

en hytte = en stemme

5. VEDTEKTSENDRING

Endring av vedtektene og oppløsning av foreningen kan bare skje på årsmøtet.  Forslag til vedtektsendring må sendes styret skiftlig minst 4 uker før årsmøtet skal holdes.  For endring av vedtekter og endring av kontingent kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 14:27

Hei.Minner om dugnad 3.09.16 med oppmøte på parkeringen kl 10.00
Løpende hendelser på Grimås kan også ses på Facebook siden til Grimås hytteforening. Styret

...
17.03 | 12:50

Hei
Vi er nye eiere av Grunningdalsveien 688.
Finnes det oblater for vegavgiften?. Selvfølgelig ønsker vi å være medlemmer av hytteforeningen.

...
17.03 | 09:52

Det vet ikke jeg noe om, men ikke på dette tusentallet tror jeg. Vi kan ta det opp på årsmøtet påskeaften. Det er sikkert noen som vet

...
28.02 | 01:05

Hei, når ble brua over juvet oppgradert?

...
Du liker denne siden