Styremøte 28.04.12

REFERAT FRA STYREMØTE 28.APRIL 2012

Lørdag 28.april 2012 kl. 12.00 – 15.30 Grimås.


Tilstede:

 • Leder Anne Karin Andersen
 • Kasserer Frode Pedersen
 • SekretærFred Olav Svartdal(fra kl. 14)
 • Styremedlem Anne Brit Lie
 • Styremedlem Øystein Dale
 • Styremedlem Dag-Willy Mæland
 • Grunneier Magne Reinstaul (sak nr. 1)

Dette var det første møtet i det nye styret og leder ønsket velkommen til dyst 🙂
På dagsorden stod: 

 1. Vegavgiften
 2. Vedtekter for hytteforeningen
 3. Renovasjon
 4. Eventuelt – Hjemmesiden mm

Sak 1. Endring av veiavgiften

Magne Reinstaul var invitert for dialog og ytterligere informasjon vedr endring av veiavgiften med utgagnspunkt i spørsmålet:
Hvor stor andel er det rimelig at hytteeierne bidrar med ut ifra prinsippet om at en ikke skal betale mer enn bruken en har – nytteverdien ?

 Styret har tatt opp saken på grunnlag av ”mandat” fra årsmøtet 2012 (se referatet).

Vi har fått tilsendt/fremskaffet rettsbok fra Aust-Telemark jordskifterett fra 1994 og rettsbok fra Øvre Telemark jordskifterett 2009-2010 m/vedtektene for veglaget. Etter disse og andre opplysninger er dette fakta:

 • Det er årsmøtet i veilaget, som består av grunneierene, som fastsetter årsavgiften for hytteeierne.
 • 45 % skal gå til vintervedlikehold
 • Brukerne/hytteeierne må rette seg etter veglagets vedtak, men vedtak må ikke påføre bruksrettshaver større kostnad og ulempe enn nytte.
 • Bruksrettshaver kan bringe spørsmål om vedtak er i strid med vilkåra opp for rettslig skjønn
 • Seljord kommune skal godkjenne deler av vedtaket – dvs. avgiften pr. bompassering for besøkende (ikke hytteiere).
 • Det står i vedtektene ikke noe om hvor stor andel grunneierne skal betale med unntak av kr 500,- for brøyting for de som ikke nytter vegen som gårdsveg (tømmertransport osv.)
 • Det er innhentet informasjon hva andre hytteområder betaler, bl.a. Himingen og Slåka.

Disse punktene var styrets utgangspunkt for dialogen med Magne Reinstaul der utgangspunktet for endringen er en mer rettferdig fordeling av utgiftene (ref.orienteringen fra leder av veglaget).  Hyttestyret gav uttrykk for at

 • Veien blir stadig bedre og det er vi veldig fornøyde med
 • Forutsetter helårsvei  - god brøyting og strøing
 • Ryddig og åpent forhold til både grunneier og veglag – må gjelde begge veier
 • Samarbeid for felles mål
 • Ber om bakgrunnsmaterialet for å presentere kravet om så stor økning
 • Vi ber om representasjon/innsyn i regnskap og budsjetter

Hyttestyret bestemte å sende en henvendelse til veglaget med slikt innhold:

Grimås hytteforening ber Grunningsdalsvegen veglag om en revurdering av vedtak om heving av årsavgiften for hytteeierne fra kr. 1.800 til kr. 3.900.  Bakgrunnen for dette er at hytteeierne finner det urimelig at vi skal bidra med 60 % av driftsbudsjettet for vegen.  Dette mener vi ikke er et rettferdig fordelingsprinsipp i hht veglagets vedtekter § 6.2.  Forskjellen er for liten både i forhold til fastboende og grunneiere sett ut ifra nytteverdien/bruken.

Det bør være mulig med en justering av fordelingen, slik at hytteeiernes del reduseres til
kr. 2.800.  Dette vil likevel utgjøre en stor andel – ca 45 % - av driftsbudsjettet. 

Grimås hytteforening ber også veglaget om at en representant for hytteeierne får  møte- og uttalerett i veglagets møter og innsyn i budsjett og regnskap. Hytteforeningen vil til kommende årsmøte legge fram forslag til vedtekter og vil vurdere å gi alle hytteeiere i området rett til medlemsskap.

Sak 2. Vedtekter for hytteforeningen

Vedtekter for foreningen ble etterlyst på årsmøtet.  Ingen av de tilstedeværende hadde kjennskap til at noe slikt finnes.  Særlig i slike saker som det vi nå har, vil det være veldig ryddig for styret å vite hvem vi opptrer på vegne av.

Styret bestemt derfor at vi vil utarbeide et forslag til vedtekter som legges fram for årsmøtet neste påske. 

Innspill mottas med takk – både til punkter som bør med, til prosessen, skal vi bruke nettsiden vår til innspill osv.  Et moment som vil være aktuelt å diskutere er om også andre hytteeiere i området kan være medlemmer av vår forening.  Se sak 1.

Sak 3. Renovasjon

Et stadig tilbakevendende problem.  Også i år var containeren full før påska begynte.

Det er tidligere sendt ut beskjed om hva som kan og som ikke skal kastes i containeren.  Byggeavfall, kasserte møbler, batterier osv. skal IKKE i denne containeren.  Dessverre er også andre enn hytteeiere er observert som brukere av denne.

Fred Olav Svartdal i styret har påtatt seg å være kontakten til renovasjonsselskapet.

Sak 4. Eventuelt

 • Aksjeselskapet og festetomter 
  På årsmøtet kom det spørsmål knyttet til at hyttefeltet nå tilhører et aksjeselskap og muligheten til å kjøpe ut festetomt til 40 x festeavgift. Saken ble tatt opp med Magne som sier at det ikke har blitt noe av det som ble lagt fram for årsmøtet i 2011.  Det er ingen endring i mulighetene til å løse ut fester. Han poengterte i denne forbindelse at grunnlaget for fastsetting festeavgifter er endret i forhold til grunnlaget som ble satt for bare få år tilbake.
   
 • Løypenettet - skiløyper
  Styret ser det interessant å se på mulighetene for en utvidelse av løypenettet bl.a. 
  • Muligheten til å gjøre noe med den øverste delen av slalomløypa slik at det blir mulig å komme ned til parkeringsplassen med løypemaskinen som kjører løyper ellers på Lifjell
  • Kjøre opp en rundløype innover i Grunningsdalen. Øystein Dale vil se nærmere på dette i samarbeid med bl.a. grunneiere

Om du som leser dette har fått referatet pr post, men i framtiden ønsker å få referatet pr. email, Send mail til sekretæren fsva@statoil.com med beskjed  🙂

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 14:27

Hei.Minner om dugnad 3.09.16 med oppmøte på parkeringen kl 10.00
Løpende hendelser på Grimås kan også ses på Facebook siden til Grimås hytteforening. Styret

...
17.03 | 12:50

Hei
Vi er nye eiere av Grunningdalsveien 688.
Finnes det oblater for vegavgiften?. Selvfølgelig ønsker vi å være medlemmer av hytteforeningen.

...
17.03 | 09:52

Det vet ikke jeg noe om, men ikke på dette tusentallet tror jeg. Vi kan ta det opp på årsmøtet påskeaften. Det er sikkert noen som vet

...
28.02 | 01:05

Hei, når ble brua over juvet oppgradert?

...
Du liker denne siden