Velkommen til Grimås Hytteforening

Kom til fjells!! På Grimås er det flott utsikt og alltid sol .... nesten:)

Velkommen til hjemmesiden vår

PåskeQuiz, årsmøte og årsberetning 2017


Påskeaften 15.april 2017

på parkeringsområdet på Grimås

 

Påskequiz kl. 16.00
alle både liten og stor, ønskes velkommen !

 

Årsmøte kl. 17.00

 

Dagsorden

 

1.   Årsberetning

2.   Årsregnskap

3.   Valg

4.   Informasjon

 

Det vil bli konkret avstemming (hytteforeningens medlemmer) vedr et par saker nevnt i årsberetningen
GRIMÅS HYTTEFORENING, Seljord

www.grimashytteforening.com

 

                                                          ÅRSBERETNING FOR 2016

 

 

STYRET HAR I 2016 BESTÅTT AV FØLGENDE PERSONER:

Leder Anne Karin Andersen

Kasserer Frode Pedersen

Sekretær Carol N Rasmussen. Fra jan.2017 A.K.Andersen fungert

Styremedlem Fred Olav Svartdal - facebookansvarlig

Styremedlem Øystein Dale – styrets observatørrepresentant i Veglaget og ansvarlig for
                   løypekjøring i vårt område, kontaktperson til de andre løypelagene på Lifjell

Styremedlem Ronny Belaska

 

VALGKOMITE:

Julianne Dyrland

Atle Rui

 

I tillegg til styret har Dag-Willy Mæland påtatt seg arbeid med innhenting av sponsormidler og tilskudd til løypekjøring, samt for påskequizen.
Torbjørn Steinhaug har deltatt i arbeidet med vegsaken.

Hytteforeningen teller pr.d.d. 47 betalende medlemmer.

I ÅRET SOM HAR GÅTT HAR STYRET HATT FØLGENDE AKTIVITETER:

·       Årsmøte i hytteforeningen på påskeaften med Quiz

·       7styremøter  27.mai, 2.sept., 5.okt., 10.nov. 2016, samt  6.jan og 9.febr.2017 og 13.april.
Nytt felles styremøte med Veglaget/Grunningsdalvegen 18.mai samt annen kontakt

·       Arrangert 2 dugnader 28.mai og 3.september

·       Deltakelse i Veglagets årsmøte

STYRET HAR ARBEIDET  MED FØLGENDE SAKER:

·       Vegsaken – fordelingsnøkkel

·       Reforhandling av festeavgifter og styrets rolle

·       Oppsetting av karttavler og retningsskilt - Gjensidiges merkeprosjekt

 

1.     VEGSAKEN - FORDELINGSNØKKEL

På årsmøtet til hytteforeningen i påsken 2016 var det unison stemning for flg.:

«Hytteeierne vil ha en avgjørelse fra en tredjepart for å sikre at det beløpet vi betaler er riktig. Det tas kontakt med Jordskiftedommer for ytterligere avklaring av noen spørsmål.»

Avklaringer med jordskifte ble gjort og det har i etterkant vært dialog med møte, telefon og mail mellom representanter fra styret i Veglaget og Grimås Hytteforening for å prøve å komme fram til en omforent fordelingsnøkkel. Dialogen har vært god, men vi har dessverre ikke klart å komme fram til noen enighet. Fra hytteforeningens side har vi i alle sammenhenger påpekt at vi er fornøyde med vegen, både vedlikehold, strøing og brøyting og klager heller ikke nødvendigvis på beløpets størrelse, men ønsker forutsigbarhet. Saken har vært til behandling i flere møter i hyttestyret.  I møte den 6.januar var det flertall for at vi bringer saken inn for Jordskifte og kravet ble sendt Øvre Telemark jordskifterett den 13.januar 2017.  En avgjørelse i jordskifte vil gjelde alle hytteeierne uansett medlemskap i hytteforeningen eller ikke.  Reaksjonene etter at dette ble kjent synes å gi svært negative konsekvenser for oss bl.a. med hensyn til redusert vintervedlikehold, samt forslag om at møteretten i Veglagets årsmøte opphører. I tillegg blir konsekvensene at løypekjøring blokkeres og sponsing uteblir. Et dårlig samarbeidsklima i hytteområdet som igjen går ut over trivsel og lysten til å være på hytta.  Saken ble derfor tatt opp til ny behandling 9.februar. Det var enighet om å sette saken på vent i påvente av mulige nye forhandlingsrunder. Dette har ikke bare vært en vanskelig sak for styret, men også for veglaget.
Vi håper at det løser seg på beste måte for alle parter.

 

2.     STYRETS ROLLE I FORB MED REFORHANDLING AV FESTEAVGIFTER

Hyttestyret får endel henvendelser fra tomtefestere relatert til økning av festeavgift der det er oppstått uenighet mellom tomtefester og grunneier. Uenigheten går på råtomtens verdi som danner grunnlaget for beregning av ny årlig festeavgift. 

Uenigheten har dessverre satt et negativt preg i hytteområdet vårt. Det har bl.a. ført til mindre interesse for fellesprosjekter (dugnader) som skal bidra til å heve standarden i hytteområdet. Dessuten gir det negativt omdømme av Grimås for potensielle nye hytte-/tomtekjøpere.  Det er synd, for Grimås er et flott hytteområde.

Hyttestyret er ingen juridisk part i dette, men kan hjelpe til med informasjon m.v.  Hytteforeningen har meldt seg inn i Norsk Hyttelag og vil oppfordre tomtefesterne også til å vurdere å melde seg inn i en interesseorganisasjon for hytteeiere for å få bistand og råd.

3.     DUGNADER

Det har vært to felles dugnader og noen «friløp» for montering av resten av karttavlene, parkeringsskiltet og utsetting av retningsskiltene, samt rydding av øverste del av slalomløypa, søppelplukking på parkeringsplassen m.v. 
Oppmøtet til dugnadene er så dårlig at det blir stort sett dugnad for styret.  Vi må vurdere om vi skal ha dugnader i vårt hytteområde. Det krever vedtektsendring.

 

4.     MEDLEMMER OG ØKONOMI

Medlemstallet er stabilt, men målet er flere medlemmer.  Informasjon fra styret og avstemming på årsmøtet vil være forbeholdt medlemmene.  Økonomien er stabil. Det har vært lite snø og dessverre lite løypekjøring (2017). Ca. halvparten av medlemmene betaler til løypekontoen. 

Dag-Willy Mæland gjør en real innsats som økonomimedarbeider med å skaffe sponsorer.

Vi takker alle våre velvillige sponsorer slik at vi har et løypetilbud på Grimås både for hyttefolk og fastboende.

 

5.     KOMMUNIKASJON   

Nettsiden er dessverre ennå ikke oppdatert, noe vi stadig blir påminnet. (Ca 71000 treff).

Atle Rui har inntil videre sagt seg villig til å ta en årlig oppdatering.

Facebooksiden fungerer godt og er hyppig i bruk av medlemmene.  

Ajourførte adresse- /telefon og e-postliste  har vi arbeidet med og prøvd oppdatert.  
Vi har en utfordring i samordning med flere aktører og flere typer lister.

 

Anne Karin Andersen

Velkommen til hjemmesiden vår

15.03.2016

Velkommen til årsmøte Grimås Hytteforening

Påskeaften 26.mars 2016 på parkeringsplassområdet

 

PÅSKEQUIZ kl. 16.oo

Alle –  liten og stor -  er hjertelig velkomne til påskequiz kl. 16.oo

 

ÅRSMØTE KL. 17.oo

Dagsorden
   *  Årsberetning
   *  Årsregnskap
   *  Valg
   *  Informasjon
           - Vegsaken – fordelingsnøkkel
           - Muligheter og interesse for sommervei til deler av hyttefeltet
           - Scootertransporten 2017 

Årsberetning 2016

Velkommen !

Hilsen styret

27.03.2015

Dagsorden på årsmøtet vil bli:

- Årsberetning
- Årsregnskap
- Valg
- Informasjon bl.a. fra hytteforeningens representant i veglaget

Vel møtt 

Dag Haraldsen07.03.2015

Da blir det årsmøte i Hytteforeningen som vanlig på påskeaften, i år 4. april, kl. 17.00 på parkeringsplassen. Det blir quiz også og den starter kl. 16.00. Da har vi god tid før årsmøtet. Hjertelig velkommen til alle! 
Årsberetningen ligger under referater. Det samme gjør referat fra siste møte i styret i Hytteforeningen.

Dag Haraldsen

19.01.2015

Denne siden blir nå mest brukt for praktisk informasjon.
En mer levende side med statusoppdateringer er å finne på 
Grimås hytteforening sin facebook side.

Øystein Dale

11.08.14

Høstens dugnad     

 

Grimås hytteforening arrangerer hver høst en dugnad der alle hytteeierne er velkomne til å bidra med en liten innsats.

Årets dugnad blir på lørdag 6. september kl. 10.00 med oppmøte på parkeringsplassen.

I år vil bruke kreftene på å rydde turløyper og friske opp T-merking på hovedstiene. Det er også falt ned mange grantopper i stiene som trengs å fjernes.Hytteforeningen skaffer rødmaling til merkingen. Dugnaden er ellers en fin anledning til å bli kjent med andre hytteeiere. Så ta også med niste og drikke i tillegg til det du måtte ha av ryddeutstyr som motorsag, øks eller annet egnet ryddeutstyr.

 

Alle er hjertelig velkommen, Vi ses!

20.09.2013 
Mye spennende på gang på Grimås

                Gratis ved – kom og hent ! Det ligger bjørkestokker oppe i bakken.

                Løypesamarbeid på Lifjell

                Gapahuk og bålplass ved parkeringsplassen

                Dugnad er både hyggelig og nyttig - Hold av 6.sept 2014

                Har du husket å betale medlemskontingenten?

Se møtereferat av styremøte 07.09.13

Øystein Dale

18.08.2013

Vi minner om dugnaden på Grimås lørdag 7. september kl 10.00

Planen er i første rekke å få ryddet ny trase øverst i skiløypa slik at det er mulig for løypemaskinen å komme helt ned til parkeringsplassen. Her trengs mange hender også for å rydde det som hugges.

Det kan også bli litt annet arbeid, laging av sitteplasser eller merkingsarbeid avhengig av hvor mange vi blir.

Vi trenger motorsag, m.m. , ………………….. oransje maling ? , kaffe, niste, kake og godt humør. 

Kom gjerne også med innspill til andre dugnadsaktiviteter.


Anne Karin Andersen

11.08.2013

Postkassa har i lengre tid vært "nede for telling" og bøkene har blitt kliss våte. Det er prøvd å tørke dem - men "livet stod ikke til å redde" - dessverre.
Vi vet at særlig de yngste besøkene til toppen, har vært lei seg for at det ikke har vært noen besøksbok å skrive navnet i. Nå er alt på plass igjen og ny bok.

Til dere alle - pass på at boka er godt pakket inn i plast og at
postkasselokket er ordentlig låst.

God sommer i fjellet til dere alle !


Anne Karin Andersen

29.05.2013

Vi nærmer oss innbetaling for kontigenten til hytteforeningen. I år vil fakturaen inneholde 2 beløp. Det ene beløpet vil kun være kontigenten til hytteforeningen, Det andre beløpet vil være være høyere og inkludere støtte til løypekjøring i Grimås. Vi oppfordere selvfølgelig alle som bruker stier og løyper og støtte i arbeidet vi legger ned i løypetilrettelegging om sommeren og løypekjøring om vinteren.

Ha en god sommer :-)

Øystein Dale

05.05.2013

Vi er nå i mai og fristen for å stemme har dermed gått ut.

Grunneier ønsket å få en tilbakemelding fra hytteeierene om deres mening angående tildeling av scooterløyver for hytteeiere på Grimås.

Resultatet av avstemningen ble entydig (se nedenfor) fra de som hadde stemt, men valgdeltakelsen var lav.

Opptelling av stemmene viser :

          Alternativ A fikk 12 stemmer.

          Alternativ B fikk 2 stemmer.

Øystein Dale

22.04.2013

Påsken er vel overstått, og referater fra styremøte og årsmøte er lagt ut.

Grunneier ønsker å få en tilbakemelding fra hytteeierene om deres mening angående tildeling av scooterløyver for hytteeiere på Grimås.

Det er derfor nødvendig å be om en skriftlig tilbakemelding på dette spørsmålet. 

Flertallets avgjørelse vil bli meddelt grunneier. 

HVA MENER DU OM SCOOTERLØYVER ?

Gi tilbakemelding så raskt som mulig og innen utgangen av april.

Alternativ

Forklaring

A

Restriktiv haldning. Skutertrafikken bør omlag vere som idag. Ivan tek seg av vare og person trafikk ( Ivan er positiv til også å ta seg av persontransport og vurderer å anskaffe seg utstyr til dette formålet .) I tillegg til løypekjøring v/Øystein (som idag) og byggløyve i ein avgrensa periode for hytter under bygging..

B

Liberal haldning. Opne opp for at fleire av hytteeigarane skal kunne få skuterøyve i henhald til kommunens rettninglinjer for skutertrafikk.

Vi håper dere alle vil svare – enten på mail fsva@statoil.com eller sms : 90871603.
Vennligst ingen telefoner da dette er umulig å dokumentere i ettertid.


22.04.2013

Tilbakemelding fra møtet i veglaget:

Reduksjon av årsavgift, og å se på fordelingsnøkkelen av inntektene.
Dette ble tatt på alvor og diskutert på en saklig og ordentlig måte, med argumenter og forståelse på alle synspunkt.
Dessverre er det slik at de bidragene som har blitt gitt i form av offentlig støtte, og andre fondstøtter har uteblitt. Dette er hovedgrunnen til at alle parter (grunneier som bofaste og hytteeier ) fikk denne sterkt økte prisen i fjor.
Dette ble i fjor grundig behandlet med råd i fra andre veglag og jordskifteretten. Veglaget ønsker å se på fordelingsnøkkelen igjen, men kan kun se på dette i forhold til neste 3 årsperiode. Dvs at det blir gjort nye undersøkelser og samarbeid med jordskifteretten for å se på vanlig praksis og retterdighet i fordelingen. Våre innspill tas imot og vil være med i behandlingen av saken.
Så lenge driftsutgiftene er så høye, så står samlede inntekter i samsvar med utgiftene. Som et svar for inneværende år, kunne vi få redusert årsavgift, mot at vi aksepterte dårligere vedlikehold om vinteren. Feks kun brøyting og strøing i helgene. Det vil si at går inntektene ned, må også utgiftene reduseres.
Dette er vi ikke er interessert i, så derfor vil årsavgiften for 2013 være 3 900,- .
Viser det seg at inntektene går opp i form av ny støtte eller økte bominntekter, vil alles bidrag reduseres for å få et balansert budsjett og regnskap.

Bedre sikring av vegen.
Veglaget har ikke tilgang på brukte autovern og pålemaskin, som de hadde tidligere. De hadde god forståelse på at sikkerhet er viktig, og er enig i at enkelte strekninger trengs bedre sikring. For å få opp autovern i dag må en ekstern entreprenør leies inn, og det må betales vanlig pris pr lengdemeter. Veglaget vil undersøke denne prisen, men dette vil bli en investering som alle brukere av vegen må være med på å spleise på. Det kan bety økt årsavgift for alle.

Vegvedlikehold på anbud.
All vedlikehold av vegen sommer og vinter er satt ut på anbud. Problemet er at det er vanskelig å få tilbydere på en slik veg der det er lite å tjene på dette. Tveito Maskin har blitt brukt på løftet på vegen som har blitt utført for den bedre standarden vi har i dag. Ellers har Magne det meste med ansvar for grusing og skraping om sommeren, og brøyting og strøing om vinteren. Vintervedlikeholdet har det ikke vært tilbydere på. Det er svært praktisk for kvaliteten av vedlikeholdet at Magne har dette som bor tett på vegens behov. Veglaget var enig i at så lenge Magne driver dette så billig som det gjøres i dag, og med den gode kvaliteten, ønsker de at han fortsetter med dette. Økonomien er ikke svært god, slik at alle investeringer og ekstra tiltak blir vurdert svært nøye og på billigste måte for å få gjort ting.

Etterslep på vegvedlikehold.
Vegen fra krysset og videre inne til Nymoen( til endes ved slåkjavatnet) skal oppgraderes til samme standard som resten av vegen. I tillegg er det mer grøfterens som skal utføres.

Øystein Dale

29.03.13
Tidenes påske er her med nydelig vær og masse snø. Løypemaskina har nykjørte løyper fra grimås til hollane og resten av lifjell. God Påske alle sammen.

Velkommen til styremøtet fredag ettermiddag til styremedlemmene.

Velkommen til påskenatursti ved parkeringsplassen,  med påskeegg til barna kl 16:30.
Årsmøtet samme sted kl 17:00 for alle hytteboere.

Øystein Dale

13.03.2013

Påska nærmere seg med stormskritt, og vi ønker med dette å invitere liten og stor til påskerennet med rebus påskeaften kl 16:30 ved parkeringsplassen.

Vi vil også minne om Årsmøtet 2013 påskeaften kl 17:00 ved parkeringsplassen.

Dagsorden er:
   Sak 1  Årsberetning
   Sak 2  Årsregnskap
   Sak 3  Valg
   Sak 4  Inmeldte saker
              - Godkjenning av forslag til vedtekter
              - Hytteinnbrudd
              - Andre inmeldte saker fra medlemmene

Vedrrørende sak 3 - Valg
Følgende ble valgt til styre i 2012
   Leder :  Anne Karin Andersen (ny)
   Kasserer :  Frode Pedersen (2011)
   Sekretær : Fred Olav Svartdal (ny)
   Styremedlem:  Anne Britt P. Lie (ny)
   Styremedlem:  Øystein Dale, løypekjøring og hytteforeningens hjemmeside (2011)
   Styremedlem: Dag-Willy Mæland, påskerenn/-rebus  (2011)
                      (medhjelpere Kristin Leikvoll og Øystein Dale)

Valgkomite: Kjetil Langbach og Gunnar Nilsen (nye)

Øystein Dale

18.02.2013
Det er nykjørte løyper på lifjell med tråkkemaskin fra Grimås til Hollane i dag.
Fra Hollane kan må benytte det fantastiske løypenettverket videre til Slåkja, Gavlesjå eller Jønnebu.
Det er også kjørt opp løyper med skuter rundt i hyttefeltet på Grimås, og en sløyfe om Tjorbu og Tvitjønnan.
God tur og god vinterferie

Øystein Dale

24.01.2013

Styremøte ble utsatt pga uheldige omstendigheter. Vi kommer tilbake med ny innkalling.

Innkalling til styremøte Grimås Hytteforening.

Tid : Lørdag 16.02, klokken 15.00

Sted: Hytta til Ann Karin Andersen.

Foreløpig saksliste:

· Medlems-situasjonen : Hva kan vi gjøre for å øke medlemstallet ytterligere ?

· Brevet til veglaget, - eventuelt svarbrev fra veglaget.

· Økonomi (Frode rapporterer selv om han ikke har anledning til å møte)

· Forberedelse til årsmøtet – ansvar og opplegg – konkurranse.

· Strasbourgdommen - konsekvenser for for festere på Grimås.

· Løypekjøring

· Aktuelt til dugnaden.

· Hjemmesiden

· Eventuelt

Mvh Fred Olav Svartdal, sekretær

Velkommen til hjemmesiden vår

11.01.2013
Nykjørte løyper og flotte forhold på grimås :-)

Øystein Dale

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Anne Karin Andersen | Svar 17.03.2016 09.52

Det vet ikke jeg noe om, men ikke på dette tusentallet tror jeg. Vi kan ta det opp på årsmøtet påskeaften. Det er sikkert noen som vet

Robert Hvaal | Svar 28.02.2016 01.05

Hei, når ble brua over juvet oppgradert?

Anne Karin Andersen | Svar 24.04.2015 00.08

Lørdag 25.april kl. 15.00 avholdes utvidet styremøte i hytteforeningen på Årnes Kafe. Vegsaken står på dagsorden. Alle interesserte er velkomne.

Dag Haraldsen | Svar 08.03.2015 22.00

Da blir det årsmøte i Hytteforeningen på påskeaften, 4.april kl. 17.00 som vanlig. Quiz begynner kl. 16.00. Vel møtt alle sammen!! Årsmelding under referater.

Vegard Sivertsen | Svar 20.01.2015 03.05

Hei.
Selger min hyttetomt, T25, som jeg kjøpte i 2012.
Inntereserte kan ta kontakt på tlf 91564142, eller send mail til rijul8@hotmail.com.

Mvh,

Vegard Sivertsen

Girardot | Svar 04.08.2014 19.26

Stor hytte på vei opp til Grimås selges eller leies på åremål
Grunnigsdalsvegen 380.
Ta kontakt for mer info på 95961065

Julianne Dyrland | Svar 16.02.2014 22.33

Hei Viss nokon lurer så er det snø i haugevis på Grimås. Me har vært der i helga og måka snø av hyttetaket,det var ca.2meter på taket

Nada | Svar 28.07.2013 20.53

Selger Combicool 60 ltr som ny, absorpsjonsskjøleskap som gir valgfrihet til å anvende propan, 12 eller 230 volt som energikilde. HxBxD 64x48x48 Tlf 95961065

Anne Karin Andersen | Svar 04.03.2013 23.57

Innbrudd også hos oss Kathe. Tror det må ha skjedd en gang i begynnelsen/midten av januar. Anne Karin

Kathe Hvarnes Nilsen | Svar 03.03.2013 17.10

Planen var en koselig helg på hytta, men synet som møtte oss var ikke koselig. Der hadde det vært INNBRUDD ! Noen andre som har vært utsatt for det samme? Kathe

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 14:27

Hei.Minner om dugnad 3.09.16 med oppmøte på parkeringen kl 10.00
Løpende hendelser på Grimås kan også ses på Facebook siden til Grimås hytteforening. Styret

...
17.03 | 12:50

Hei
Vi er nye eiere av Grunningdalsveien 688.
Finnes det oblater for vegavgiften?. Selvfølgelig ønsker vi å være medlemmer av hytteforeningen.

...
17.03 | 09:52

Det vet ikke jeg noe om, men ikke på dette tusentallet tror jeg. Vi kan ta det opp på årsmøtet påskeaften. Det er sikkert noen som vet

...
28.02 | 01:05

Hei, når ble brua over juvet oppgradert?

...
Du liker denne siden