Velkommen til Grimås Hytteforening

Grimaren på Grimås 1169 moh.

Velkommen til hjemmesiden vår

REFERAT FRA ÅRSMØTE I GRIMÅS HYTTEFORENING 31.03.2018

Påskequiz ble arrangert ved parkeringsområdet kl. 16.00 med god deltakelse fra hyttelaga.

Takk til Dag-Willy og Kristin med hjelpere som trofast står på for å lage påskemoro !

Det var gløggservering og bål.

Tilstede fra styret var:

Anne Karin Andersen, Ronny Belaska, Fred Olav Svartdal, Øystein Dale, Bente Nilsen og Atle

Rui som også stilte for valgkomiteen.

Dessuten deltok grunneier Vemund Reinstaul.

Anne Karin åpnet med å ønske velkommen til de om lag 26 personene som hadde møtt opp

til årsmøtet. Ingen merknader til innkallinga til årsmøtet.

Det ble understreket at det bare er medlemmer som kan stemme.

Valg av dirigent og referent

Anne Karin ble valgt til møteleder og Bente til referent.

Dagsorden

1. Årsberetning

2. Årsregnskap

3. Valg

4. Informasjon

1. Årsberetninga

Bente leste opp årsberetninga. Ingen merknader til årsberetninga. Denne ble vedtatt.

Sti- og løypelaget

Dette ble enstemmig vedtatt:

1. Grimås løypelag etableres som eget lag med egne vedtekter, eget styre og

organisasjonsnummer

2. Løpelaget disponerer/har økonomisk ansvar for løypekontoen

3. Det rapporteres for aktivitet og økonomi på hytteforeningens årsmøter

4. Hytteforeningens vedtekter endres i tråd med dette.


2

Det kom spørsmål om bruk av midler for å få til en løypetrase fra parkeringsplassen ned til

Grunningsdalen. Det ble svart at det muligens er den beste løsningen å finne en brukbar

trasee på andre siden av hengebrua og ned til krysset. Det er allerede under utprøving.

2. Økonomi

Frode Pedersen var fungerende kasserer for Harald Oredalen som trakk seg som kasserer.

Atle Rui har i 2018 fungert som kasserer fram til årsmøtet 2018. Han orienterte om

regnskapet. Saldo for hytteforeningens kto pr. 20.02.2018 er 39 088 kr.

Saldo for løypekonto pr 20.02.2018 er 75.578 kr. Grunnen til dette er at det pga

snøforholdene ble kjørt lite løyper over fjellet forrige vinter.

Tusen takk til alle eksterne bidragsytre og sponsorer som gjør det mulig for oss å kjøre opp

løyper i Grimåsområdet til glede både for hyttefolk og fastboende.

3. Valg

Atle orienterte. Det er vanskelig å få nye inn i styret, samt andre oppgaver og dugnader m.v.

Valgkomiteen går derfor inn som styremedlemmer.

Følgende styre ble valgt, alle for 1 år:

 Leder: Anne Karin Andersen

 Kasserer: Atle Rui

 Sekretær: Bente Nilsen

 Styremedlem: Fred Olav Svartdal

 Styremedlem: Ronny Belaska

 Styremedlem: Julianne Dyrland

Valgkomité:

 Helge Siljan - leder

 Frode Pedersen

Ansvarlig for nettsiden www.grimashytteforening.com mangler.

Styret varslet at dersom den lave interessen for å engasjere seg for fellesskapet fortsetter, vil

styret til neste årsmøte fremme forslag om å legge ned hytteforeningen.

Øystein og Frode ble takket av for innsatsen i styret over mange år.

4. Informasjon

Gapahuken

Fred Olav informerte om planene om en gapahuk på parkeringsplassområdet. Grunneier har

gitt tømmer til den og tømmeret må skjæres i vår. Foruten de som var tilstede på


3

gapahukmøtet i januar, er det 5 personer som har meldt interesse for å bli med å sette den

opp. Fred Olav har også vært i kontakt med Seljord Folkehøyskole som bruker området en

del og har fått positiv tilbakemelding om at de kan bidra til høsten. Det vil bli vurdert ut ifra

interesse for dugnad om gapahuken blir satt opp. Det kan bli aktuelt å vurdere en

engangssum fra hytteeierne, eventuelt at hytteforeningen bidrar med inntil ca. 25 000 kr.

Det kom ingen innsigelser til dette.

Veglaget og Jordskiftesaken

 Øystein Dale refererte fra årsmøtet i Veglaget. Hytteeierne og vegavgifta var ikke noe

tema på møtet. Veglaget hadde fått tilskudd fra Naturskadefondet etter vårflommen,

for å reparere vegen. Veglaget går i overskudd.

 Torbjørn Steinhaug informerte om at han hadde fått tilbakemelding fra

Jordskifteretten om saken han og en annen hytteeier hadde sendt inn ang.

fordelingsnøkkelen av vegavgifta mellom fastboende og hytteeierne. Det var kommet

inn mange og til dels sprikende kommentarer til saken. De har Torbjørn mottatt fra

Jordskifteretten for eventuelt å kunne kommentere.

Renovasjon

Det er ny pris på renovasjonen. Den er nå på 2 230 kr. i året. Hytteeierne betaler nå det

samme som fastboende. Konteineren er kun ment til husholdningsavfall, men det er

fremdeles mye annet (bygningsavfall, gamle møbler m.v.) som blir kastet i den. Styret

vurderer på neste møte innspill til kommunen, men den enkelt hytteeier bør også selv

henvende seg til kommunen dersom de mener det er behov for det.

Informasjon fra grunneier

Vebjørn Reinstaul informerte om at Ivan Mogen jobbet videre med saken om en sommervei

til ca. 25 hytter.


Bente Nilsen, sekretær

Årsberetning 2017

ÅRSBERETNING - GRIMÅS HYTTEFORENING 2017
STYRET HAR i 2017 BESTÅTT AV FØLGENDE PERSONER:

Leder Anne Karin Andersen
Kasserer Frode Pedersen - fungerende etter at Harald Oredalen som ble valgt i 2017 trakk seg. Atle Rui har i 2018 sagt seg villig til å gå inn som kasserer fram til årsmøte
Sekretær Bente Nilsen
Styremedlem Fred Olav Svartdal
Styremedlem Ronny Belaska
Styremedlem Øystein Dale – styrets representant i Veglaget og ansvarlig løypekjøring i vårt område.

VALGKOMITE:
Julianne Dyrland
Atle Rui

Hytteforeningen teller pr.d.d. 42 betalende medlemmer. 25 har betalt til løypekjøring.

I ÅRET SOM HAR GÅTT HAR STYRET HATT FØLGENDE AKTIVITETER:
 Årsmøte i Hytteforeningen på påskeaften med Quiz
 4 styremøter 2. og 29.jun, 13.oktober 2017 og 23.febr 2018.
 Eget «Gapahukmøte» 5.januar 2018
 Møte med repr fra Veglaget 7.august 2017 vedr Jordskiftesaken
 Deltakelse i veglagets årsmøte

Årets dugnad 2.september 2017 hadde det nyopprettede sti- og løypelaget ansvar for.

STYRET HAR ARBEIDET SPESIELT MED FØLGENDE SAKER:
 Vegsaken
 Opprettelse av eget sti- og løypelag
 Gapahuk
 Løypekjøring inn Grunningsdalen til Slåkja
 Høringsuttalelse til Seljords kommuneplan
 Registrering av hytteforening og løypelaget i Brønnøysundregisteret

1. VEGSAKEN Årsmøtevedtak i Grimås Hytteforening 2017 ønsket å ta opp ny dialog med Veglaget for å prøve å enes om en fordelingsnøkkel. I etterkant av årsmøtet og etter at vi hadde tatt den første kontakten om et slikt møte, ble vi via Øvre Telemark Jordskifterett gjort kjent med at to av hytteeierne på Grimås hadde levert inn krav om jordskiftesak. Veglaget og hytteforeningen ble likevel enige om at det var greit å ta et møte, bl.a. fordi det var valgt ny leder i Veglaget. Veglaget må gjøre et forarbeid til første møtet med Jordskifteretten. Konklusjonen fra møtet var at dersom Veglaget finner det aktuelt å diskutere dette nærmere med hytteforeningen, så tar Veglaget kontakt med oss. Hytteforeningen har ikke hørt noe fra Veglaget.

2. OPPRETTELSE AV EGET STI- OG LØYPELAG – GRIMÅS LØYPELAG Eget løypelag er opprettet fordi det er enklere å få tilskudd til et sti- og løypelag enn til en hytteforening. Inntil videre fungerer dette slik:
 Dag Willy Mæland fungerer som leder – hovedansvar sponsormidler
 Øystein Dale hovedansvar for løypekjøring Grimås løypelag arbeider for å få til turveier og skiløyper med utgangspunkt fra Grimås. Løypelagets intensjon er at flest mulig bruker løypene, både hyttefolk og fastboende. Det er opprettet egen facebookside som gir fortløpende oppdateringer når skiløypene er nyoppkjørte.
Hovedoppgavene til sti- og løypelaget:
- Holde bruer, løyper og bakke i orden om sommeren.
- Skaffe midler til løypekjøring og kjøre løyper om vinteren.
- Kontakt med andre løypelag på Lifjell.
- Kontakt med grunneierne.
- Kontakt med kommunen.
- Informere om tilbud.
- Innkalle til dugnad bl.a. på FB og oppslagstavla på parkeringsplassen.
Det blir pr dd oppkjørt slike løyper i vårt område:
 Tjorburunden – 5 km + rundløypa Tjorbu 2 km (skuter Øystein Dale)
 Grimås – Hollane 14 km (tråkkemaskin v/Nils Arne Folkestad, vedlikehold skuter Øystein Dale)
 Grimås – Slåka 7 km (skuter - samarbeid Øystein Dale og Karl Flatland) Dette er en prøveordning vinteren 2018
 Rundløype 3 km med utgangspunkt fra bålplassen/nederste del av slålomløypa (skuter Øystein Dale)
Løypelaget disponerer/har økonomisk ansvar for løypekontoen. Det rapporteres for aktivitet og økonomi på hytteforeningens årsmøter. Formelt sett bør årsmøtet gi sin tilslutning til dette, samt til skissert økonomiansvar og arbeidsoppgaver.

3. GAPAHUK Hytteforeningen og styret har lenge syslet med tanken om en gapahuk i nærheten av parkeringen. Da vi i høst fikk tilbud fra Magne Reinstaul om honved til gapahuk, satte det fart i prosjektet. Fred-Olav fikk hovedansvar for å arbeide med dette og har med seg Ronny på laget. På møte 5.januar i gapahuken nede i svingen, møtte 10 stk, inkl. Vemund Reinstaul som har tegnet denne gapahuken. Han har sagt seg villig til å ha overordnet prosjektansvar for vårt prosjekt med dugnadsbidrag fra hytteforeningen. Vi ønsker en gapahuk på tilsvarende størrelse, men med enklere tak. Gapahuken skal være til alment bruk og selvfølgelig samlingssted for våre årsmøter, dugnadssamlinger mm.
Det er laget et budsjettoverslag over prosjektet, dugnadsplan mv. for orientering og vedtak på årsmøtet.

4. DUGNAD På årets dugnad møtte 11 stk smått og stort. Ny trase for skiløype ble ryddet for å unngå den første bratte bakken og det ble ryddet endel i enden av parkeringsplassen og oppover «slalomløypa». Det er kjørt opp og montert benker ved Tvitjennene. Det gjenstår fortsatt noen få skilt som skal inn på fjellet.
Plakat på parkeringsplassen, samt Facebook ble brukt for å minne om dugnaden. Vi når nok ikke alle med det, men alle er i utgangspunktet orientert på årsmøtet og referat fra dette

5. REGISTRERING I BRØNNØYSUNDREGISTERET Både hytteforeningen og løypelaget er nå registrert i Brønnøysundregisteret. Det er en forutsetning fra de fleste for eventuelt utbetaling av tilskudd/sponsorer.

6. HØRINGSUTTALELSE TIL SELJORD KOMMUNE Hytteforeningen har sendt en høringsuttalelse Kommuneplanens samfunnsdel 2017 – 2029 og Handlingsplan 2018-2021der det spesielt pekes på følgende:

«Grimås Hytteforening ønsker samhandling med kommunen og spiller inn flg. til kommuneplanen:

* Sti- og løypeplan Hytteforeningen ber om at kommunen tar inn i sitt planverk, utarbeiding av en sti- og løypeplan i samarbeid med frivillig sektor, herunder også hyttelag/-foreninger.

* Møteplass – fysisk og digital Hytteforeningen oppfordrer kommunen til å ta initiativ til samarbeid mellom hyttefolk og lokalbefolkningen, kommunen og andre aktuelle frivillige organisasjoner. 

7. MEDLEMMER OG ØKONOMI Økonomien er god og vi har eventuelt mulighet til å legge noen midler til en gapahuk dersom årsmøtet er enig i det.
Styret vil oppfordre hytteeiere både til å være medlemmer av hytteforening og som sti- og løypebrukere betale til løypekontoen.

Styret vil oppfordre hytteeiere både til å være medlemmer av hytteforening og som sti- og løypebrukere betale til løypekontoen.


Anne Karin Andersen - leder Grimås HytteforeningSkriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Anne Karin Andersen | Svar 17.03.2016 09.52

Det vet ikke jeg noe om, men ikke på dette tusentallet tror jeg. Vi kan ta det opp på årsmøtet påskeaften. Det er sikkert noen som vet

Robert Hvaal | Svar 28.02.2016 01.05

Hei, når ble brua over juvet oppgradert?

Anne Karin Andersen | Svar 24.04.2015 00.08

Lørdag 25.april kl. 15.00 avholdes utvidet styremøte i hytteforeningen på Årnes Kafe. Vegsaken står på dagsorden. Alle interesserte er velkomne.

Dag Haraldsen | Svar 08.03.2015 22.00

Da blir det årsmøte i Hytteforeningen på påskeaften, 4.april kl. 17.00 som vanlig. Quiz begynner kl. 16.00. Vel møtt alle sammen!! Årsmelding under referater.

Vegard Sivertsen | Svar 20.01.2015 03.05

Hei.
Selger min hyttetomt, T25, som jeg kjøpte i 2012.
Inntereserte kan ta kontakt på tlf 91564142, eller send mail til rijul8@hotmail.com.

Mvh,

Vegard Sivertsen

Girardot | Svar 04.08.2014 19.26

Stor hytte på vei opp til Grimås selges eller leies på åremål
Grunnigsdalsvegen 380.
Ta kontakt for mer info på 95961065

Julianne Dyrland | Svar 16.02.2014 22.33

Hei Viss nokon lurer så er det snø i haugevis på Grimås. Me har vært der i helga og måka snø av hyttetaket,det var ca.2meter på taket

Nada | Svar 28.07.2013 20.53

Selger Combicool 60 ltr som ny, absorpsjonsskjøleskap som gir valgfrihet til å anvende propan, 12 eller 230 volt som energikilde. HxBxD 64x48x48 Tlf 95961065

Anne Karin Andersen | Svar 04.03.2013 23.57

Innbrudd også hos oss Kathe. Tror det må ha skjedd en gang i begynnelsen/midten av januar. Anne Karin

Kathe Hvarnes Nilsen | Svar 03.03.2013 17.10

Planen var en koselig helg på hytta, men synet som møtte oss var ikke koselig. Der hadde det vært INNBRUDD ! Noen andre som har vært utsatt for det samme? Kathe

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 14:27

Hei.Minner om dugnad 3.09.16 med oppmøte på parkeringen kl 10.00
Løpende hendelser på Grimås kan også ses på Facebook siden til Grimås hytteforening. Styret

...
17.03 | 12:50

Hei
Vi er nye eiere av Grunningdalsveien 688.
Finnes det oblater for vegavgiften?. Selvfølgelig ønsker vi å være medlemmer av hytteforeningen.

...
17.03 | 09:52

Det vet ikke jeg noe om, men ikke på dette tusentallet tror jeg. Vi kan ta det opp på årsmøtet påskeaften. Det er sikkert noen som vet

...
28.02 | 01:05

Hei, når ble brua over juvet oppgradert?

...
Du liker denne siden